Regulament

Regulamentul de organizare si functionare al Centrului de Studii în Contabilitate si Informatica de Gestiune (CSCIG)

Modul de organizare si Statutul de functionare a centrului (extras)

Capitolul 1: Prevederi generale

Art.1. Centrul de cercetare (…) poarta denumirea de ”Centrul    de Studii în Contabilitate si Informatica de Gestiune (CSCIG)”. El se constituie ca structura de cercetare in cadrul Academiei de Studii Economice. (…).  Centrul poate deschide filiale si poate colabora cu alte universitati.

Art.2. Centrul de cercetari al studiilor în contabilitate ?i informatica de gestiune (CSCIG) are ca principal obiectiv de activitate cercetarea stiintifica fundamentala si aplicativa in domeniul contabilitatii, controlul de gestiune, auditului si informaticii de gestiune propunându-si sa dezvolte cercetari multidisciplinare. Conform libertatii academice,  pe masura dezvoltarii centrului si evolutiei stiintei, domeniul de activitate poate fi extins. Centrul este autonom in ceea ce priveste stabilirea strategiei stiintifice, asigurand managementul si marketingul programelor de cercetare-dezvoltare executate in cadrul centrului.

Art.3. La baza organizarii si functionarii centrului de cercetare CSCIG stau urmatoarele acte normative:

  • Legea invatamantului;
  • Statutul cadrului didactic;
  • Strategia de dezvoltare ASE;
  • Regulamentul privind organizarea, desfasurarea si finantarea cercetarii stiintifice in ASE;
  • Ordonanta guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizarii si finantarii activitatii de cercetare-dezvoltare.

Capitolul 2: Continutul activitatii

Art.4. In vederea atingerii obiectivului mentionat in art. 2, Centrul poate desfasura urmatoarele activitati: studii si cercetari fundamentale, cercetare aplicativa, prestari servicii, formare continua, training, consulting, informare-documentare in domeniul studiului international financiar-contabil si in domenii conexe, conform competentei sale stiintifice si a tendintei de dezvoltare a stiintei. Principala activitate a Centrului o constituie activitatea de cercetare stiintifica. Activitatea de cercetare stiintifica poate fi finantata sau nefinantata.

Art.5.  (…).

Art.6. Rezultatele recunoscute ale activitatii de cercetare stiintifica se concretizeaza in:

  • Rapoarte de cercetare depuse la bibliotecile ASE, inclusiv la sectia stiintifica si la arhiva Departamentului de Cercetari Economice;
  • Sisteme, modele, produse program, solutii de monitorizare si crestere a eficientei economice insotite de documentatii corespunzatoare depuse la bibliotecile ASE, inclusiv la sectia stiintifica si la arhiva Departamentului de Cercetari Economice;
  • Carti, tratate si monografii cu continut stiintific inedit publicate si depuse la bibliotecile ASE, inclusiv la sectia stiintifica si la arhiva Departamentului de Cercetari Economice;
  • Comunicari stiintifice pe plan nationale si international;
  • Articole publicate in volume ale manifestarilor stiintifice sau in reviste de specialitate din tara si strainatate.

Art.7. CSCIG organizeaza seminarii stiintifice,  sesiuni, conferinte si alte manifestari stiintifice, pentru comunicarea rezultatelor si experientei acumulate in activitatea de cercetare. Prin activitatea sa, Centrul de cercetare promoveaza cooperarea internationala, in special programele de integrare europeana. In acest sens, Centrul sprijina participarea la conferinte si seminarii internationale, afilieri la diferite asociatii profesionale, acordari de burse si premii.

Art.8.

Art.9.

Capitolul 3: Personalul centrului

Art.10. Personalul Centrului este format din:

  • Cadre didactice din ASE Bucuresti;
  • Doctoranzi si studenti ai ASE Bucuresti.

In activitatea de cercetare a CSCIG vor fi atrase cadre didactice de la alte universitati de profil din tara, promovand disciplina de lucru prin internet, urmand ca in acest fel sa se constituie o retea nationala de cercetare in domeniu.

Personalul centrului este structurat in mod dinamic in colective, conduse de un responsabil de tema (contract). Responsabilitatea lucrarilor de cercetare elaborate revine fiecarui colectiv de cercetare. Proprietatea intelectuala asupra rezultatelor apartine autorilor, daca nu este prevazut altfel in contractele de cercetare (…).

Capitolul 4: Organe de conducere si atributii

Art.11.

  1. Activitatea centrului este condusa de un Consiliu Stiintific, format din 5-7 membri, subordonat Departamentului de Cercetari Economice din ASE;
  1. In componenta Consiliului Stiintific intra si directorul centrului, care asigura conducerea executiva;
  1. Consiliul Stiintific are, in general, urmatoarele atributii:
  1. a) analizeaza si avizeaza programele de cercetare stiintifica anuale si de perspectiva;
  1. b) dezbate si analizeaza temele de cercetare stiintifica prioritare;
  1. c) analizeaza si avizeaza activitatea centrului de cercetare;
  1. d) analizeaza proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului si modul de organizare a acestuia;
  1. e) intocmeste anual un raport privind activitatea stiintifica a Centrului si face propuneri privind directiile de dezvoltare a cercetarii stiintifice;
  1. Cvorumul de lucru al Consiliului Stiintific al Centrului de cercetare ete de 2/3 din numarul total al membrilor, iar deciziile se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti.

Capitolul 5: Recompense si stimulente

Art.12. Activitatea stiintifica se evidentiaza in curriculum vitae al autorului si constituie criteriu principal de apreciere a valorii profesionale a personalului didactic sau de cercetare si, dupa caz, poate completa norma didactica.

Art.13. Personalul care participa la realizarea temelor de cercetare finantate este salarizat, in conformitate cu normele legale, din sursele prevazute si aprobate in devizele temelor sau fazelor, la capitolul manopera.

Art.14. (…).

Art.15. (…).

Capitolul 6: Norme administrative

Art.16 (…).

Art.17. Cheltuielile Centrului de cercetari se finanteaza din veniturile realizate pe baza de contracte/granturi, alte activitati ale Centrului si din contributii ale ASE.

Art.18. Pentru fiecare program/proiect delimitat ca obiect de grant sau de contract, se elaboreaza, de catre director, un buget de venituri si cheltuieli de care este direct raspunzator in fata beneficiarilor si a Consiliului stiintific al Centrului de cercetare.

Art.19

  1. Fiecare grant, contract sau manifestare stiintifica constituie obiect distinct de evidenta in contabilitatea ASE.
  1. Materializarea cheltuielilor (procurare de mijloace pentru dotare, materiale consumabile, efectuarea unor servicii, plata salariilor etc.) se efectueaza prin compartimentele de specialitate ale ASE.
  1. Toate fondurile banesti primite pentru finantarea granturilor si contractelor de cercetare stiintifica sunt pastrate in cont distinct la banca, fiind utilizate in regim de autofinantare.

Art.20.  (…).

Art.21. Cercetatorii Centrului isi asuma obligatia de a respecta normele deontologice si prevederile legislatiei cu privire la drepturile de autor, precum si proprietatea de licentiere.

Art.22. Nerespectarea prevederilor legale privind modul de cheltuire a fondurilor destinate cercetarii stiintifice atrage, dupa caz, raspunderea penala, civila, materiala sau administrativa a Consiliului Sttiintific al Centrului de cercetare, si/sau directorului de proiect, tema sau faza.